CÔNG TY CP GIẤY RẠNG ĐÔNG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông
Tên giao dịch: RANGDONG PAPER JONT STOCK COMPANY
Trụ sở: Thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (058) 3780 121, (058) 3780 123         Fax: (058) 3780 123
Email: cpgrdkhanhhoa@gmail.com

Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông được thành lập vào ngày 02/10/1995. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 20.246.400.000 đ.
Hoạt động sản xuất chính của Rạng Đông:
+ Sản xuất giấy các loại, kinh doanh nguyên liệu giấy, bột giấy;
+ Sản xuất, kinh doanh vở học sinh và giấy văn phòng phẩm.
Ngày 03/11/2014, Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh đã đấu giá mua thành công 250.000 CP của Rạng Đông, mệnh giá 17.500 đ/ CP với tổng giá trị đầu tư là 4.375.000.000 đ; trở thành cổ đông lớn thứ 3, nắm giữ 12,35% VĐL của Rạng Đông.
Kết quả hoạt động năm 2014 của Rạng Đông so với năm 2013: Chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 38%; chi phí giảm 37%; lợi nhuận sau thuế giảm 48%.
+ 1 đồng tài sản tạo ra 7,9 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 4 %;
+ 1 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 10 đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 41%;
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm 1.625 đồng/cổ phiếu tương đương giảm 48%.
Trong các năm 2008 – 2013, Rạng Đông chi trả cổ tức khá ổn định với tỷ lệ bình quân hàng năm 24%/ VĐL. Dự kiến tháng 06/2015, Rạng Đông sẽ chi cổ tức năm 2014 vào khoảng 20%/ VĐL.
Mục tiêu phát triển: Rạng Đông sẽ tạo ra lợi nhuận cao nhất, đảm bảo nguồn vốn, đảm bảo việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Mục tiêu của Công ty đến năm 2020 bao gồm các chỉ tiêu về quy mô, hiệu quả, vị trí của Công ty trên thị trường. Cụ thể như sau:
+ Phấn đấu trở thành một Công ty lớn, thương hiệu của Công ty có uy tín lớn trên thị trường cả nước. Nâng thị phần mà Công ty nắm giữ trên thị trường giấy lên gấp 5 lần so với hiện nay (khoảng 3- 4% thị trường cả nước).
+ Xây dựng thị trường vững chắc: Duy trì ổn định thị trường đã có ở miền Trung và miền Nam, thâm nhập và mở rộng phạm vi ảnh hưởng vào thị trường miền Bắc, thiết lập được hệ thống đại lý trải dài từ Bắc chí Nam.
+ Đầu tư mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh, với không chỉ một cơ sở sản xuất đặt tại Diên Khánh, Khánh Hòa mà xây dựng thêm nhà máy tại miền Bắc, miền Nam nhằm hạ giá thành sản phẩm.