DAP: Ủy viên HĐQT đã mua 3.304 cổ phiếu

Đào Vũ Lâm - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đông Á (MCK: DAP) đã mua 3.304 cổ phiếu.

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Vũ Lâm
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: DAP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.840 CP (tỷ lệ 0,82%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.304 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.304 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.144 CP (tỷ lệ 1,02%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 22/05/2015
  • Ngày kết thúc giao dịch: 22/05/2015

(Theo hnx.vn)